Λεωνίδας Κουζέλης

Ιδρυση Εταιρείας

Ίδρυση Εταιρείας με βάση τις ανάγκες σας

Μελέτη για το ποια μορφή εταιρείας είναι η κατάλληλη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και ίδρυση εταιρείας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!
Σύνταξη καταστατικού, έναρξη και υποστήριξη όλων των παρακάτω εταιρικών μορφών :

 

Ατομική Επιχείρηση

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή επιχείρηση. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διοικητής έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των συνεπειών τους, ασκώντας αυτεπιστασία.

Γιατί να κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης ;

Η ατομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς, ενώ συνδέεται στενά με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της. Ειδικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

  1. Δεν υφίσταται περιορισμός ελαχίστου κεφαλαίου ίδρυσης.
  2. Η οικονομία δαπανών λειτουργίας.
  3. Η δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων
 

Ομόρρυθμης (Ο.Ε.)

Η Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) είναι ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, φυσικών ή νομικών, που έχουν σκοπό να συνεμπορεύονται υπό εταιρική επωνυμία. Την ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι, εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσμεύονται για συγκεκριμένο ποσό από τον νόμο. 

Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη τους. Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Ετερόρρυθμης (Ε.Ε.)

Η Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) είναι ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται μεταξύ δύο η περισσοτέρων προσώπων που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία, ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις,  ενώ ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και αποκαλούνται ετερόρρυθμοι εταίροι.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι μπορεί να εμφανίζονται στο καταστατικό και έτσι η συμμετοχή τους στην εταιρεία να μην μπορεί να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί αλλού (απλή ετερόρρυθμη εταιρεία) ή το κεφάλαιό τους να διαιρείται σε μετοχικούς τίτλους – μερίδια που είναι ελεύθερα προς μεταβίβαση (κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία).

 

Η απόφαση για το είδος της εταιρείας που θα σχηματίσετε είναι πολύ σημαντική και γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεστε τη γνώση και την πείρα ενός ειδικού συμβούλου.