Λεωνίδας Κουζέλης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φυσικά Πρόσωπα

  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Εκπεστέες δαπάνες.
  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
  • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • Συμβιβασμοί & Προσφυγές.